ELO: 
1,212
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
02-25-18 16:59Four Beachesbugzy (1,375)Victory1,188 (+24)
02-25-18 16:49Four Beachesbugzy (1,400)Victory1,163 (+25)
02-25-18 16:15Four BeachesHotBoy (1,517)Defeat1,167 (-4)
02-25-18 15:25Four Beacheskeiras (1,499)Defeat1,171 (-4)
02-07-18 14:45Four Beachesplaygoodgames (1,231)Victory1,151 (+20)
02-06-18 13:28Four Beachesloaded (1,218)Defeat1,165 (-14)
02-05-18 14:17EnclaveHotBoy (1,429)Defeat1,171 (-6)
02-04-18 08:39Four Beachesdodoguereiro (1,227)Defeat1,185 (-14)
02-03-18 16:44Four Beachesbugzy (1,358)Victory1,161 (+24)
02-03-18 10:51Four Beachesdodoguereiro (1,200)Defeat1,176 (-15)
02-03-18 05:10Arctic SeaAdolfHitler (1,202)Victory1,158 (+18)
02-03-18 03:17EnclaveHotBoy (1,421)Defeat1,164 (-6)
02-03-18 02:56EnclaveHotBoy (1,415)Defeat1,170 (-6)
02-03-18 02:53EnclaveHotBoy (1,408)Defeat1,177 (-7)
02-02-18 14:24EnclaveHotBoy (1,393)Defeat1,184 (-7)
02-02-18 14:22EnclaveHotBoy (1,385)Defeat1,192 (-8)
02-02-18 14:19EnclaveHotBoy (1,377)Defeat1,200 (-8)