ELO: 
1,263
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
01-09-19 19:06White Deathryguy793 (1,195)Victory1,249 (+14)
01-09-19 18:59White Deathryguy793 (1,210)Victory1,234 (+15)
01-09-19 18:47Sandy Laneryguy793 (1,226)Victory1,218 (+16)
01-09-19 18:27Sandy Laneryguy793 (1,244)Victory1,200 (+18)