ELO: 
1,251
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
02-18-19 23:41Aridmwca (1,161)Victory1,239 (+12)
07-04-18 04:41Aridmwca (1,175)Victory1,225 (+14)
07-04-18 04:12Aridmwca (1,155)Defeat1,245 (-20)
07-04-18 03:51Aridmwca (1,133)Defeat1,267 (-22)
07-04-18 03:43Aridmwca (1,144)Victory1,256 (+11)
07-04-18 03:23Aridmwca (1,156)Victory1,244 (+12)
07-04-18 03:00Aridmwca (1,134)Defeat1,266 (-22)
06-28-18 23:09Aridmwca (1,145)Victory1,255 (+11)
06-28-18 22:56Aridmwca (1,157)Victory1,243 (+12)
06-12-18 22:35Aridmwca (1,170)Victory1,230 (+13)
06-12-18 20:40Aridmwca (1,185)Victory1,215 (+15)
06-12-18 11:50Aridmwca (1,201)Victory1,199 (+16)
06-12-18 11:13Aridmwca (1,184)Defeat1,216 (-17)
06-11-18 23:48Aridmwca (1,200)Victory1,200 (+16)