ELO: 
1,336
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
11-17-17 10:40AridnobOdy (1,181)Victory1,326 (+10)
11-17-17 10:22White DeathnobOdy (1,192)Victory1,315 (+11)
11-09-17 04:44AridnobOdy (1,204)Victory1,303 (+12)
11-05-17 03:51AridnobOdy (1,182)Defeat1,325 (-22)
11-03-17 21:47Archipelagobuttsecks4jesus (1,172)Victory1,315 (+10)
11-03-17 21:25Kong Islandbuttsecks4jesus (1,183)Victory1,304 (+11)
10-31-17 20:32Eight Islandbuttsecks4jesus (1,195)Victory1,292 (+12)
10-31-17 19:47Enclavemaycon (1,130)Victory1,283 (+9)
10-31-17 14:13AridZygorg (1,200)Victory1,270 (+13)
10-31-17 08:02AridnobOdy (1,195)Victory1,257 (+13)
10-31-17 07:45AridnobOdy (1,210)Victory1,242 (+15)
10-31-17 07:24AridPANCAKE (1,220)Defeat1,260 (-18)
10-31-17 07:08Mountain PassPANCAKE (1,200)Defeat1,280 (-20)
10-31-17 03:05AridnobOdy (1,224)Victory1,266 (+14)
10-31-17 02:54AridnobOdy (1,240)Victory1,250 (+16)
10-31-17 02:43AridnobOdy (1,257)Victory1,233 (+17)
10-30-17 23:56Aridarthur (1,275)Victory1,214 (+19)
10-30-17 20:59Sand Barbuttsecks4jesus (1,191)Defeat1,232 (-18)
10-30-17 20:49Aridbuttsecks4jesus (1,206)Victory1,217 (+15)
10-30-17 20:32Aridbuttsecks4jesus (1,223)Victory1,200 (+17)