ELO: 
1,239
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
07-11-18 12:17Sand BarFeladGame (1,190)Victory1,225 (+14)
07-10-18 17:47Sand BarFeladGame (1,171)Defeat1,244 (-19)
07-10-18 17:27Arctic SeaFeladGame (1,185)Victory1,230 (+14)
07-09-18 12:54Oasis 2FeladGame (1,200)Victory1,215 (+15)
07-09-18 11:28AridFeladGame (1,217)Victory1,198 (+17)
07-09-18 11:22EnclaveFeladGame (1,200)Defeat1,215 (-17)
07-08-18 10:18SandyFeladGGame (1,185)Victory1,200 (+15)
07-08-18 10:15test 954FeladGGame (1,202)Victory1,183 (+17)
04-28-18 14:57Sandy StraightFeladGGame (1,185)Defeat1,200 (-17)